Subsidie Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo

Bent u een pandeigenaar, ondernemer of gaat u een onderneming starten in de binnenstad van Almelo? Misschien heeft u recht op een éénmalige subsidie uit het Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo 2023-2027.

Deze subsidieregeling heeft als doel om de structuur in de binnenstad van Almelo te versterken en aantrekkelijker te maken door: 

  • Het stimuleren van bedrijfsverplaatsing van bestaande detailhandel of horecazaken naar de compacte kern of stadskwartieren
  • Het stimuleren van startende ondernemers om zich te vestigen in compacte kern of stadskwartieren met een nieuw concept in de vorm van detailhandel, horeca, recreatie en/of cultuur dat nog niet in deze gebieden aanwezig is
  • Het stimuleren van functies, anders dan detailhandel en horeca, in transformatiegebieden
  • Herontwikkeling van leegstaand onroerend goed in de transformatiegebieden en Gravenkwartier naar de functie wonen
  • Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid door (voor)gevels en puien te verbeteren of te herstellen.

a.    De activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd passen binnen de doelstelling van deze subsidieregeling en binnen de doelstelling uit het document de Koers Binnenstad Almelo 2018;
b.    De aanvrager dient voor een subsidieaanvraag in bezit te zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen, afwijkingen en/of toestemmingen (indien van toepassing); 
c.    De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten uiterlijk 1 jaar na toekenning van de subsidie zijn afgerond. Aanvrager kan éénmalig uitstel van deze termijn aanvragen met maximaal 6 maanden. Een verzoek tot uitstel moet schriftelijk worden ingediend en voldoende worden gemotiveerd. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan het college de toekenning van de subsidie intrekken;
d.    Binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie dient er gestart te worden met het uitvoeren van de activiteiten;
e.    Er mag voor de subsidieverlening niet gestart worden met het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
f.    Indien tussentijds plannen of uitvoering enigszins wijzigen dient dit altijd met de gemeente te worden overlegd alvorens tot uitvoering over te gaan;
g.    De aanvrager dient voor een subsidie aanvraag in bezit te zijn van een ondertekende huur- (voor de duur van minimaal 2 jaar) of koopovereenkomst van het adres waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
h.    De kosten die gemaakt worden voor crowdfunding zijn niet subsidiabel;

Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor een onderneming die haar detailhandel- of horecaonderneming wil verplaatsen van een transformatiegebied of elders in de gemeente (niet gelegen in buurt- of dorpscentrum) naar de compacte kern of stadskwartieren van de binnenstad.

a.    De verplaatste detailhandel- of horecaonderneming dient verplaatst te worden naar de compacte kern of stadskwartieren van de binnenstad;
b.    De subsidie moet worden aangewend voor de verplaatsingskosten van de onderneming. Hier kunnen kosten onder worden gerekend voor het maken van een schetsplan, de inrichtings- en/of verbouwingskosten aan het pand;
c.    De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 15.000,- per ondernemer;
d.    De ondernemer beëindigt de onderneming op de huidige locatie uiterlijk binnen 1 maand nadat de nieuwe locatie in de compacte kern of stadskwartieren in gebruik is genomen;

Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor een ondernemer die in de compacte kern of stadskwartieren een onderneming wil starten met een nieuw concept in de vorm van detailhandel, horeca, recreatie en/of cultuur dat nog niet in deze gebieden aanwezig is.

a.    De ondernemer dient een nieuwe onderneming te starten in de compacte kern of stadskwartieren van de binnenstad. Daarnaast dient het te gaan om een nieuw concept in de vorm van detailhandel, horeca, recreatie, dienstverlening en/of cultuur dat nog niet in deze gebieden aanwezig is;
b.    De subsidie moet worden aangewend voor de startkosten van de onderneming. Hier kunnen kosten onder worden gerekend voor het maken van een schetsplan, de inrichtings- en/of verbouwingskosten aan het pand;
c.    De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 10.000,- per ondernemer;

Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor een onderneming die haar onderneming, niet zijnde detailhandel- of horecaonderneming, in leegstaand onroerend goed in de transformatiegebieden wil vestigen.

a.    De onderneming, niet zijnde detailhandel- of horecaonderneming, wordt gevestigd in leegstaand onroerend goed in de transformatiegebieden;
b.    De subsidie moet worden aangewend voor de vestigingskosten van de onderneming. Hier kunnen kosten onder worden gerekend voor het maken van een schetsplan, de inrichtings- en/of verbouwingskosten aan het pand;
c.    De leegstand wordt met het vestigen van de onderneming vanuit de openbare ruimte zichtbaar weggenomen en de onderneming wordt ieder geval op de begane grond gevestigd;
d.    De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 10.000,- per ondernemer;

Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor een pandeigenaar die bestaand onroerend goed met de activiteit detailhandel, horeca, kantoor of dienstverlening, dat is gelegen binnen een transformatiegebied of het Gravenkwartier, wil transformeren naar wonen.

a.    De pandeigenaar van bestaand onroerend goed met de activiteit detailhandel, horeca, kantoor of dienstverlening dat is gelegen binnen een transformatiegebied of het Gravenkwartier dient het pand te transformeren naar de functie wonen;
b.    De subsidie moet worden aangewend voor de transformatiekosten van de onderneming. Hier kunnen kosten onder worden gerekend voor het maken van een schets/transformatieplan, de inrichtings- en/f verbouwingskosten (inclusief de pui/gevel) aan het pand;
c.    De pandeigenaar doet afstand van de activiteit detailhandel, horeca, kantoor of dienstverlening en ziet hiervoor af van een tegemoetkoming planschade (nadeelcompensatie);
d.    De pandeigenaar zal bij zijn rechtsopvolgers bedingen dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan of het omgevingsplan niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor de huidige bestemming (detailhandel, horeca, kantoor en/of dienstverlening) en alleen gebruikt zal worden voor doeleinden die passen binnen op basis van het geldende bestemmingsplan;
e.    De subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 10.000,- per onroerend goed;

Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor een pandeigenaar die de (voor)gevel of pui van zijn pand wil verbeteren of herstellen.  

a.    De pandeigenaar van bestaand onroerend goed met de activiteit detailhandel, horeca, kantoor of dienstverlening dient de pui of voorgevel te verbeteren;
b.    De subsidie moet worden aangewend voor de gevelverbeteringskosten van het pand;
c.    I. Om in aanmerking te komen voor gevelsubsidie in het transformatiegebied of Gravenkwartier dient voldaan te worden aan:
-    De specifieke winkelpui moet worden opgeheven. Hiermee is transformatie naar wonen in de toekomst eenvoudiger te realiseren;
-    De luifel, indien aanwezig, moet worden verwijderd. Hiermee komt de gevel beter tot zijn recht en ontstaat er meer een beleving naar woongebied; 
-    De architectonische eenheid van de panden in het transformatiegebied moet worden hersteld; 
II. Om in aanmerking te komen voor gevelsubsidie in de Compacte Kern, Kop van Zuid of Stadskade dient voldaan te worden aan:
-    De architectonische eenheid van de panden moet worden hersteld. De puien worden in relatie gebracht met de gevels erboven;
-    De luifel, indien aanwezig, dient te worden verwijderd. Door het verwijderen van luifels komt er meer licht naar binnen in de etalage en komt de gevel beter tot zijn recht;
d.    De subsidie voor investeringen aan de voorgevel bestaat maximaal uit;
-    Beukmaat gevel kleiner dan 7,5 meter in de binnenstad: 25% van de totale kosten van het opheffen van de pui en/of aanpassingen gehele gevel tot een maximum van € 15.000,-.
-    Beukmaat gevel vanaf 7,5 meter: 25% van de totale kosten van het in overeenstemming brengen van de pui en gevel (begane grond) met de gehele gevel tot een maximum van    € 20.000,-;
e.    Per adres mag er één keer subsidie worden genoten in het kader van deze en voorgaande subsidieregeling;
f.    Eventuele compensatie van de hinder op overlast die de huurder ondervindt van de verbetering aan het pand is een taak voor de pandeigenaar. De gemeente Almelo is hierin geen partij.

Verantwoorden en vaststellen
Heeft u subsidie ontvangen? Dan dient u hierover verantwoording af te leggen. U kunt u subsidie verantwoorden door in te loggen via de onderstaande button en de eindrapportage subsidie stimuleringsfonds in te vullen.

Vragen 
Heeft u vragen of één van de subsidies uit deze verordening, neem dan contact op met Ton te Plate via t.teplate@almelo.nl of door te bellen met 06 18 59 67 17.