Statement college burgemeester en wethouders

“Vanaf 2020 waren het Stadstheater en de gemeente Almelo met elkaar in gesprek over de investeringen in het theater en een verhoging van de jaarlijkse subsidie voor de programmering. Nadat de gesprekken in een impasse waren geraakt heeft wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis, direct na haar aantreden en op verzoek van de gemeenteraad, medio 2023 de gesprekken met het Stadstheater hervat. Het college heeft gedurende dit gehele proces altijd de intentie gehad om tot overeenstemming met het Stadstheater te komen."

"Wij distantiëren ons van de suggestie dat wij van meet af aan en doelbewust hebben gestuurd op het afscheid nemen van het Stadstheater. Die suggestie raakt ons.

Bij voortduring is door de wethouder en gemeentesecretaris, na uitgebreide bespreking in en met steun van het college, gezocht naar een passende oplossing. Als college hebben we geworsteld met het spanningsveld tussen enerzijds de gevraagde miljoeneninvestering en anderzijds onze publieke verantwoordelijkheid. Na vele gesprekken zijn we hier niet uitgekomen. Uiteindelijk bleken de verschillen van inzicht tussen gemeente en Stadstheater helaas onoverbrugbaar.

De wethouder heeft drie scenario’s toegelicht aan de raad. Daarbij is aangegeven dat scenario C wat het college betreft - gezien de stand van de gesprekken - inmiddels de voorkeur kreeg. Dit scenario diende nog verder te worden uitgewerkt, maar had de steun van het college. 

Op verzoek van meerdere fracties zijn alle drie scenario’s ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De keuze was in dit geval aan de gemeenteraad. Die voegde aan de drie scenario’s nog een vierde optie toe, te weten het volledig afwijzen van de verzoeken van het Stadstheater. Een meerderheid van de raad stemde uiteindelijk in met dit vierde scenario.

Alle informatie die over dit onderwerp openbaar is gemaakt via onze website, biedt context. We hebben de transcripties van de gesprekken die zijn gevoerd inmiddels afgerond. Als we de zienswijze van het Stadstheater hierop binnen hebben, maken we deze transcripties ook openbaar.”