Raadsvergadering 30 januari

Op dinsdagavond 30 januari vindt om 19.30 een raadsvergadering plaats. Na het openen zal de agenda vastgesteld worden. Vervolgens zal de heer A. Korte (fractie PVA) benoemd worden tot raadsvolger. De taken en benoemingsvoorwaarden van raadsvolgers zijn in 2022 vastgelegd in een officiële verordening. Iedere politieke fractie heeft de mogelijkheid om één raadsvolger te benoemen die de fractie kan assisteren bij de voorbereiding op besluitvorming. Daarna wordt de besluitenlijst vastgesteld en de afhandelwijze van de ingekomen raadsbrieven vanuit het B&W en de stukken aan de gemeenteraad. Aansluitend staan de volgende onderwerpen op de agenda;

Eerste wijziging op de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almelo 2023-2024 
Omdat twee leden de vertrouwenscommissie die belast is met de benoeming van de burgemeester verlaten en er twee nieuwe leden toetreden is de gemeenteraad voorgesteld om de regels, die op 17 oktober 2023 vastgesteld zijn aan te passen.

Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 – 2027
Almelo valt onder politie-eenheid Oost Nederland. Elke vier jaar moeten burgemeesters een beleidsplan vaststellen. Het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027 beschrijft strategische thema's en de politiesterkteverdeling. Gemeenteraden worden gehoord voor de vaststelling. Aangezien het plan aansluit op het lokale Veiligheidsbeleid 2022 - 2025 en lokaal maatwerk behoudt, wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Ontwikkelvisie Almelo Centraal
Almelo Centraal (Spoorzone-gebied) is een prioritaire ontwikkeling in de woondeal tussen Rijk, provincie en gemeente. De ontwikkelvisie, opgesteld in samenspraak met stakeholders, beoogt 1.000 nieuwe woningen, hightech en cultuur rondom een vernieuwd station. De visie bevordert divers woningaanbod met aandacht voor stedelijk karakter, landschap en water. Na inspraak in het najaar van 2023, wordt de raad gevraagd de Ontwikkelvisie Almelo Centraal en de Reactienota inspraak vast te stellen. Ook wordt om een voorbereidingskrediet gevraagd voor deeluitvoering zonder beschikbaar krediet.

Voorbereidingskrediet stedenbouwkundig plan en ruimtelijk plan Achter de Molen - Starnotitie
De ontwerp-Ontwikkelvisie Almelo Centraal is klaar, inclusief stedenbouwkundige eisen voor Achter de Molen. Deze herontwikkeling biedt ruimte voor 400-500 woningen en bevordert de stedelijke ontwikkeling van de Spoorzone. De volgende stap is het vertalen van de visie naar een uitvoerbaar stedenbouwkundig en omgevingsplan. Voor deze ontwerpfase is voorbereidingskrediet nodig. We stellen voor het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Addendum Duurzame energielader
Op 7 april 2020 is de Duurzame energieladder vastgesteld. Vanwege recente ontwikkelingen is een addendum opgesteld. Hierin worden aanpassingen gedaan, zoals een specifieke invulling voor clustergebied Almelo Noord, toevoeging van clustergebied A35, en extra beleid rond participatie en lokaal eigendom bij grootschalige duurzame energieprojecten.

Spreekrecht
Wilt u inspreken bij één van deze agendapunten? Dat kan. Meld u dan uiterlijk voor 29 januari 15:00 uur aan bij de Raadsgriffie. Dit kan telefonisch via 0546-541391 of via de mail (raadsgriffie@almelo.nl).

Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de gemeente Almelo door te zoeken op ‘uw invloed in de gemeenteraad’ of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.