Parkbuurt

Aan de noordzijde van Almelo wordt Parkbuurt ontwikkeld. Het gaat hierbij om het gebied tussen de Aadijk en de Bleskolksingel. Rondom de Bleskolk, worden maximaal 131 nieuwe woningen gebouwd. In Parkbuurt staan een fijne woon- en leefomgeving centraal.

Parkbuurt komt in één van de groene longen van Almelo. Het gebied is ongeveer 8 hectare groot en iets meer dan de helft wordt straks bebouwd. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor groen en natuurlijk spelen en bewegen. In Parkbuurt vind je straks dan ook veel bomen, heggen, struiken en gras. In het midden ligt de Bleskolk. Deze grote vijver en de ruimte eromheen zijn geschikt als plek voor recreatie. 

De toekomstige woningen zijn energiezuinig en er wordt ingezet op het gebruik van circulaire materialen. Ook wordt er bij de ontwikkeling rekening gehouden met waterbeheersing, onder andere door de inzet van wadi’s. 

In Parkbuurt worden verschillende soorten koopwoningen gebouwd. Zo zorgen we dat er huizen zijn voor inwoners met verschillende woonbehoeften. De volgende typen woningen worden mogelijk in Parkbuurt gebouwd:

  • Rijtjeshuizen
  • Tweekappers
  • Vrijstaande huizen
  • Appartementen
  • Levensloopbestendige woningen

In Parkbuurt wordt mogelijk ruimte gereserveerd voor vier woonwagenstandplaatsen. Deze worden ontwikkeld in samenhang met de andere onderdelen van Parkbuurt.

Op 14 december heeft de gemeente Almelo een aanbesteding gepubliceerd. Geïnteresseerde ontwikkelaars kunnen zich inschrijven. Deze ontwikkelaars maken hun eigen ontwikkelplannen voor Parkbuurt. Dit doen ze binnen de kaders die hiervoor worden gegeven door de gemeente. De plannen worden vervolgens getoetst en het plan met de meeste punten krijgt de gunning. Dit betekent dat die ontwikkelaar de nieuwe woningen mag gaan bouwen.
Zie hier de link naar de tender: https://s2c.mercell.com/today/52154

De planning voor het bouwen van Parkbuurt ziet er als volgt uit:

2023Visie op Parkbuurt door de gemeente Almelo
Opstellen van de kaders voor het plan
Uitzetten van de aanbesteding vanaf 14 december
2024Grond wordt verkocht aan de winnende projectontwikkelaar
2024/2025Start bouwrijp/werkzaamheden

De visie op woningbouw in Almelo wordt beschreven in de Woonvisie. Deze visie omvat een duidelijke koers voor woningbouw. Almelo zet in op het realiseren van 3.400 woningen. Parkbuurt is een onderdeel van deze doelstelling.

Overzichtsfoto: verkoopbare bouwkavels Parkbuurt Almelo