Ontwikkeling XL Businesspark 2

De ontwikkeling van een bedrijventerrein is ingewikkeld en duurt een paar jaar. De afgelopen periode hebben we verschillende deelonderzoeken gedaan, hebben we overleg gehad met stakeholders en hebben we het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. De resultaten uit de onderzoeken hebben we verwerkt in een voortgangsrapportage.

In de volgende fase werken we aan het omgevingsplan en de milieueffectrapportage (mer). Deze fase noemen we de definitiefase en neemt de rest van 2024 in beslag. In het omgevingsplan beschrijven we de regels voor de fysieke leefomgeving. Je kunt daarbij denken aan regels over licht, geluid, groen en duurzaamheid. In de milieueffectrapportage brengen we de gevolgen voor het milieu in beeld. 

Het eerste onderdeel van deze fase is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) XL Businesspark 2. In dit document hebben we de plannen tot nu toe opgeschreven en wordt afgebakend welke alternatieven of varianten mogelijk zijn. Dit heeft betrekking op de afbakening van het onderzoek naar de mer. ‘Reikwijdte’ staat voor de onderwerpen die de mer moet gaan bestrijken, waaronder mogelijke alternatieven en de milieuaspecten die relevant zijn. Met ‘Detailniveau’ gaat het om de vraag hoe uitgebreid en op welk schaalniveau de verschillende milieuaspecten in de mer onderzocht moeten worden. 

De NRD is een formeel document waarover het college van B&W op 26 februari 2024 een besluit heeft genomen. Deze notitie kunt u van 6 maart tot en met 16 april 2024 bekijken op www.officielebekendmakingen.nl. De periode om daarop een reactie (zienswijze) te geven is voorbij.

De gemeente Almelo heeft de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het ontwikkelgebied gevestigd. Dat betekent dat als eigenaren hun grond willen verkopen, ze het eerst aan de gemeente moeten aanbieden. We gaan uit van een passief verwervingsbeleid. Dit betekent dat wanneer eigendommen worden aangeboden, de gemeente per keer een keuze maakt om wel of geen aanbod te doen. De gemeenteraad neemt over elk individueel geval een besluit.    

Op dinsdag 26 maart was er een bijeenkomst. Hier is onderstaande presentatie laten zien.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van XL Businesspark 2? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Harm Post via h.post@almelo.nl

Bedrijven die willen starten of groeien in Almelo kunnen contact opnemen met Ondernemersloket Almelo.