Drie scenario’s Stadstheater Almelo

De culturele sector geeft kleur aan onze stad. Kunst en cultuur zorgen voor een waardevolle verrijking van de belevingswereld van vele inwoners en bezoekers. De theaterfunctie is wat het college betreft van groot belang voor Almelo. Daarom stelt het college de raad voor de budgetsubsidie voor de programmering van het Stadstheater te verhogen tot een jaarlijkse bijdrage van ruim €1 miljoen. Hiermee is al rekening gehouden in de programmabegroting 2024. Aanvullend heeft het Stadstheater gevraagd of de gemeente bereid is €22 miljoen extra subsidie toe te kennen voor onder meer investeringen in het vastgoed van het Stadstheater.

Al geruime tijd zijn het Stadstheater en de gemeente Almelo hierover in gesprek met elkaar. Het Stadstheater in Almelo is - in tegenstelling tot vele andere theaters in het land - volledig in privaat eigendom. De gesprekken hebben niet tot overeenstemming geleid. Vanwege de kaderstellende rol en het budgetrecht van de gemeenteraad legt het college drie scenario's voor en vraagt om een besluit van de gemeenteraad.

De situatie rondom het Stadstheater houdt de gemoederen bezig. Er zijn mensen die vinden dat er volop geïnvesteerd moet worden in het Stadstheater Almelo en anderen vinden dat het gemeenschapsgeld beter op andere plekken besteed kan worden. Verschillende geluiden zijn hoorbaar. En dat is een groot goed. De theaterfunctie doet ertoe voor de stad, het maakt iets los: bij Almelo-ers, bezoekers en de professionals en amateurs die op het toneel staan. Met name door de eigendomsverhouding is het een situatie die een brede en zorgvuldige afweging verdient. 

Concrete vraag van het Stadstheater

De vraag die het Stadstheater concreet aan de gemeente stelt bestaat uit meerdere delen. Het Stadstheater verzoekt om een verhoging van de jaarlijkse subsidie voor de programmering naar € 1,05 miljoen (met terugwerkende kracht). Daarnaast vragen zij diverse aanvullende subsidies aan voor de investeringen in vastgoed en de overbruggingsperiodes van in totaal bijna € 22 miljoen. 

Principiële vraag

Naast de verhoging van de jaarlijkse subsidie voor de programmering ligt er een verzoek van het Stadstheater om extra subsidie te geven voor het updaten van de basale theatervoorzieningen, maar ook voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan het pand en verbetering van de exploitatie door het uitbreiden van faciliteiten. Met name de investeringen in het pand en de verbetering van de exploitatie leiden tot de principiële vraag: in hoeverre is het te verantwoorden dat gemeenschapsgeld wordt geïnvesteerd in het vastgoed van een private partij, zonder dat de gemeente zeggenschap heeft over dat vastgoed? 

Intensieve periode van gesprekken en onderzoek

Tijdens de gesprekken zijn vele factoren aan de orde gekomen. Ook zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de financiële situatie van het Stadstheater en de noodzaak van de verbouwing en aanvullende subsidiering. Het Stadstheater en de gemeente hebben openlijk over de vraagstukken gesproken. Het Stadstheater is duidelijk geweest over wat zij wel of niet wenselijk vinden. De gemeente heeft aangegeven waar haar zorgen zitten en welke zekerheden zij als overheid nodig heeft. Er zijn diverse oplossingsrichtingen onderzocht die in hoofdlijnen neerkomen op de drie scenario’s die het college nu voorlegt aan de raad.

Drie scenario’s 

Het eerste scenario dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad is om volledig aan de verzoeken van het Stadstheater tegemoet te komen. Daarnaast is er het scenario waarin de gemeente de gewenste investering doet en een eigendoms- dan wel zeggenschapspositie van minimaal 51% in het vastgoed van het Stadstheater krijgt. In een derde scenario komt de gemeente gedeeltelijk tegemoet aan de wensen van het Stadstheater. De gemeente levert een bijdrage aan de investeringen van € 6 miljoen. Met deze bijdrage vindt de gemeente een uitlegbare balans tussen enerzijds de theaterfunctie en anderzijds de eigendomssituatie. In dit scenario stopt de overeenkomst na 10 jaar. Hierbij hoort wat het college betreft ook een bijdrage van € 2 miljoen ter overbrugging van de periode tijdens de verbouwing. Dit maakt ook onderdeel uit van dit scenario.

Raadsbehandeling

Vanwege de kaderstellende rol en het budgetrecht van de gemeenteraad legt het college drie scenario's voor en vraagt om een besluit van de gemeenteraad. Op dinsdag 6 februari spreekt de gemeenteraad hierover tijdens een beeldvormend beraad. Insprekers en publiek zijn daarbij van harte welkom. Daarna volgen nog vergaderingen op 13 februari en dinsdag 27 februari.