Almelo investeert fors in vernieuwing onderwijshuisvesting

Afgelopen maanden maakten de gezamenlijke schoolbesturen, de kinderopvangorganisaties en Avedan met de gemeente een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2025-2028. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor komende jaren 43 miljoen euro te investeren in het vernieuwen van met name basisscholen en 3,3 miljoen euro als voorfinanciering voor kinderopvang.

Wethouder Van Mierlo op bezoek bij psz De Verfdoos

Alle betrokken partners โ€“ die unaniem instemden met het IHP - zijn content over de snelheid waarmee het plan tot stand gekomen is. Afgelopen jaren heeft Almelo al flink geรฏnvesteerd in huisvesting, in met name het speciaal- en voortgezet onderwijs. Ondanks die kwaliteitsslag blijven de opgaven groot. Er is sprake van sterk verouderde scholen, die om steeds meer onderhoud vragen. In enkele wijken is daarnaast sprake van forse leegstand in scholen door gewijzigde leerlingaantallen. 

Modulaire schoolgebouwen
Naast investeringen in schoolgebouwen wil het college ook tot meer Kindcentra komen. Daarin werken scholen en kinderopvang intensief samen om kinderen van 0 tot 12 jaar zo goed mogelijk te ondersteunen via doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen en pedagogische begeleiding. Dit moet ervoor zorgen dat alle kinderen in Almelo gelijke kansen voor hun toekomst krijgen. Wethouder Van Mierlo: โ€œModulaire schoolgebouwen kun je bovendien multifunctioneel gebruiken. Op die manier dragen schoolgebouwen in combinatie met activiteiten bij aan wijkontwikkeling en zijn ze daarmee waardevol voor รกlle bewoners in onze wijken en dorpen.โ€

Focus op basisonderwijs
In totaal gaat het om ruim 40 schoolgebouwen in Almelo, Aadorp en Bornerbroek. Het plan dat nu voorligt focust vooral op huisvesting voor het basisonderwijs. In de periode 2021-2024 is relatief weinig in basisscholen geรฏnvesteerd. De schoolbesturen Viadere (voorheen OPOA en PCO Noord Twente) en Varietas hebben in deze periode een gezamenlijke visie op de toekomst van het primair onderwijs in Almelo opgesteld (Koersdocument). Ook andere schoolbesturen hebben in samenspraak met de gemeente een toekomstvisie voor de huisvesting van hun scholen ontwikkeld. Het IHP sluit aan bij de koers die de schoolbesturen gezamenlijk bepaald hebben. 

Scholen
Komende jaren wil Almelo aan de slag met het vernieuwen, verduurzamen en inclusiever maken van de onderwijshuisvesting in het Noorderkwartier (basisonderwijs en speciaal onderwijs), de Ossenkoppelerhoek Noord en Windmolenbroek West. Daarnaast zijn renovaties gepland voor de St. Egbertusschool, basisschool De Heemde, de Vrije School, de Montessorischool en een deel van het schoolgebouw van speciaal basisonderwijs De Welle. Verder wordt in de planperiode 2025-2028 onderzocht hoe de huisvesting van Pius X College en Canisius en van de locatie van OSG Erasmus aan de Sluiskade Noordzijde 68 geoptimaliseerd kan worden.

Besluitvorming
Het onderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling en groei van Almelo en in de aantrekkelijkheid van de gemeente om te wonen en te werken. De gemeente heeft de wettelijke plicht te voorzien in goede huisvesting van basisscholen, speciale basisscholen, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Iedere vier jaar stelt de gemeente in nauwe samenwerking met de schoolbesturen een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op. De verdere concretisering van het IHP vindt jaarlijks bij de begroting plaats op basis van het huisvestingsplan voor het desbetreffende begrotingsjaar. De gemeenteraad neemt op 18 juni 2024 een besluit over het IHP 2025-2028.